ContaCaTiConto
[Antologia de literadura in sardu]

 C O N T O S · R O M A N Z O S  · P O E S I A S  ·  I N T E R V I S T A S · D I T Z O S

Prima pàgina > AUTORES ISTRÀNGIOS > In mesu de amigos

Contu dae su libru:

In mesu de amigos

bortadu dae Diegu Corràine

lunis 13 abrile 2020, de AMOS OZ

[Lsc]

SU RE DE NORVÈGIA

In su kibbutz nostru, su kibbutz Yekhat, b’istaiat un’òmine, Zvi Provizor, de unos chimbantaghimbe annos, basseddu e bagadiu, e semper a chìnnidas de ogru. L’agradaiat a contare noas malas: terremotos, aeroplanos rutos, palatzos derrutos cun chie b’istaiat, fogos e aundamentos. Leghiat sos giornales e ascurtaiat sas noas in su ràdiu a mangianu chitzo, a manera de nos apantamare paris intrados a su refetòriu cun s’istòria de dughentoschimbanta minadores de carbone inserrados sena isperu in Tzina o de seschentos passigeris afogados in una nae bortulada in unu tempestu in su Mare de sos Caràibos. S’ammentaiat a firmu finas sos necrològios. Ischiat, in antis de chie si siat, cando si nche fiat morta carchi pessone famada e deretu lu contaiat a totu su kibbutz. Unu mangianu m’aiat firmadu in su camineddu in s’oru de s’ambulatòriu.

“Intesu nd’as de un’iscritore chi si narat Wislavsky?”
“Eja. Isco chie est. Pro ite?”
“Si nch’est mortu.”
“Nde so dispràghidu.”
“Finas sos iscritores si nche morint, a dolu mannu.”
Un’àtera bia m’aiat cassadu cando fia de turnu traballende in su refetòriu.
“Apo bidu in sos avisos de mortu chi si nch’est mortu giaju tuo.”
“Eja.”
“E tres annos a como si nche fiat mortu s’àteru giaju tuo.”
“Eja.”
“Duncas custu fiat s’ùrtimu.”
Zvi Provizor fiat su giardineri de su kibbutz.
Si nche pesaiat cada mangianu a sas chimbe pro nch’iscostiare sos abbadores, marrare in sas pasteras de sos frores, prantare, pudare e abbare, segare s’erba cun sa màchina chi faghiat biurdu mannu, ischitzarolare contra a sos babbautzos, e istèrrere ledàmene e fertilizante chìmicu. Apicadu a sa chintòrgia, teniat unu radieddu dae ue sighiat a ascurtare noas iscarmentosas.
“Intesu l’as? Unu massacru in Angola.”
O si nono:
“Su Ministru de sos Afares Religiosos si nch’est mortu. L’ant naradu deghe minutos a como.”
Sos àteros membros de su kibbutz lu franghiant. In su refetòriu, belle nemos si nche poniat in sa mesa sua. In sos seros de istade, si nche seiat in unu banchitu birde in cùgiu a unu pradu mannu, in dae in antis de su refetòriu e abbaidaiat sos pitzinnos gioghende in s’erba. S’aeredda l’imbufaiat sa camisa, assutende·li su suore. In s’istade caente, una luna ruja lughente si pesaiat subra de sos tzipressos artos.
Unu sero, Zvi Provizor aiat saludadu una fèmina chi si naraiat Luna Blank, chi fiat sèida a sa sola in unu banchitu in s’oru, narende·li cun tristura:
“Intesu l’as? In Ispagna, unu fogu at brusiadu un’orfanotròfiu e otanta òrfanos sunt mortos afogados dae su fumu.”
Luna, una maistra gatia de unos barantaghimbe annos, s’aiat assutadu su suore dae cherbeddos cun unu mucadoreddu e aiat naradu:
“Est terrorosu”.
Zvi aiat naradu:
“Ant agatadu petzi tres pessones bias, e sunt graves.”
Totus rispetaìamus s’amore pro su traballu suo: in bintiduos annos chi nch’aiat coladu in su kibbutz, no l’aiant mai marcadu mancu una die de maladia in su librete de traballu suo.
Gràtzias a issu, su kibbutz fiat totu froridu. Cada tretu lìberu de cussu logu fiat prantadu cun frores de su tempus. A tretos, aiat postu giardinos in sas rocas prantende cada genia de cactus. Aiat finas pesadu trigas pro s’àghina. In dae in antis de su refetòriu, aiat fraigadu una funtana, chi fiat semper croculende, prena de pisches rujos e de fundos acuàticos. Teniat una sensibilidade estètica manna chi totus bantaiant.
Ma, a palas, lu mutiant “Ànghelu de sa Morte” e fiant contulàrgios, narende chi no aiat mai mustrudu perunu interessu pro sas fèminas. Ma mancu pro sos òmines, si est a cussu. Unu giòvanu, Roni Shindlin, istrochiat a Zvi in una manera ispantosa chi nos faghiat rìere a iscarcàlliu. A merie, cando sa gente de su kibbutz pasaiat in veranda a bìere su cafè o giogaiat cun sos piseddos in sas cortitas birdes in dae in antis de domo, Zvi Provizor tzucaiat a sa domo de su sòtziu a si lèghere sos giornales in cumpangia de chimbe o ses òmines solos che a issu, avesos a sa letura o a sas cuntierras, baghianos crauddos, gatios o divortziados.
Dae s’angrone suo, Reuvkeh Roth, un’òmine basseddu e ispilidu e cun duas origras de safata, fiat semper a murrùngiu, narende chi sas atziones de rapresàglia diant àere petzi impressidu s’andebbeni de sas violèntzias, ca sa vindita nde pilisat un’àtera, una risposta nde pilisat un’àtera. Sos àteros l’abboghinaiant deretu contra e si chessaiant. “Ma ite ses narende, no est chi li podimus dare sa vinta, a abbarrare chietos e masedos servit a sos àrabos petzi a si fàghere prus atrividos”.
Zvi Provizor chinniat s’ogru e naraiat:
“In fines at a arribbare una gherra. Totu custu nos nch’at a giùghere petzi a una gherra terrorosa”.
Tando Emanuel Glozman, su chichiadore, moiat a totu fua:
“Ggggherra. Bbbbene. Bbbbene meda. Nccche ccccrompimus ffffinas a su Giordanu”.
Reuvkeh Roth fiat pessende a boghe arta:
“Ben Gurion est unu grandu iscachista. Nche bidet semper chimbe mossas in antis de s’àteru. Su malu est chi pro issu est semper totu unu giogu de fortzas”.
Tando Zvi Provizor profetizaiat, afrigidu:
“Si amus a pèrdere, sos àrabos ant a cròmpere a inoghe e nos ant a ispèrdere. Si ant a bìnchere, ant a arribbare sos russos e nos ant a bentulare in àeras”.
Emanuel Glozman decraraiat:
“Bbbbastat gosi, ccccumpàngios, aaaa sa muda, llassade·mi lèghere su ggggiornale in pppaghe”.
E Zvi, pustis de s’èssere abbarradu a sa muda un’iscuta:
“A l’ischides? Inoghe ponent chi su re de Norvègia tenet su càncaru a su fìgadu. Finas in logu nostru su capu de su Cussìgiu regionale tenet su càncaru”.
Roni Shindlin, su brulleri, cando addoviaiat a Zvi in s’oru de su sabateri o de su magasinu de sos bestires, li pregontaiat, befulanu:
“E tando, Ànghelu de sa Morte? Ite aeroplanu si nch’est rutu oe?
Zvi Provizor e Luna Blank costumaiant a cuncambiare unas cantas paràulas, a ora de sero. Issu si seiat a manu dereta de sa panchina de manca, in cùgiu de su pradu, e issa a manu manca de sa panchina de dereta. Issu li faeddaiat e chinniat sos ogros, issa si colaiat su mucadoreddu in mesu de pòddighes. Issa fiat bestida cun unu bestire de istiu cun sos coddos imbutidos. E faeddaiat bene de sos giardinos de su kibbutz, totu òpera de issu, e li naraiat chi pro more suo nois inoghe nos podìmus gosare su pradu galanu, s’umbra de su frutedu in frore e sas pasteras promorosas. Punnaiat a impreare paràulas de importu. Fiat maistra in sa tertza e pintaiat figuras a lapis chi fiant apicadas in sos muros de unas cantas domigheddas nostras. Teniat una cara tunda e risulana, sas pibiristas longas, carchi priga in tzugru, sas ancas bastante làngias, e agiomai non teniat titas. Su maridu nche li fiat mortu carchi annu in antis, faghende servìtziu de riservista in su Territòriu de Gaza, e no aiant tentu fìgios. In logu nostru fiat tenta in cuntzetu mannu, ca nch’aiat coladu sa disaura de su maridu e ca si fiat ghetada a traballare amsamprus arta in iscola. Zvi li faeddaiat de totu sas castas de rosa, issa incrinaiait sa conca, a ghisa de chie est aprovende cun cuntentesa manna totu sas paràulas de issu. A pustis, li crariat cun totu sos particulares sos dannos sena mèdiu causados dae sos tzilibirches in Sudàn. Tando Luna at naradu:
“Ses una pessone gosi sentimentosa”.
Zvi at chinnidu sos ogros e at naradu:
“Siat comente si siat, in cussos chirros, in Sudàn, no est chi tèngiant totu custu birde”.
Luna at naradu:
“Pro it’est chi ti nche càrrigas totu sos dolores de su mundu?”.
Zvi l’at rispostu:
“A cungiare sos ogros in dae in antis de sa crudelidade de sa vida, a pàrrere meu est cosa de macos ma finas una curpa. Non bi podimus parare fronte meda. Tando, a su nessi tocat a lu nàrrere”.
Unu sero de istiu, issa l’at mutidu a leare unu cafè fritu in s’aposentu suo. Est arribbadu bestidu de pasu: pantalones longos in colore de arena e camisa biaita a mànigas curtzas. Sigomente giughiat semper su radieddu apicadu in sa tzinta, a sas oto s’est iscusadu e s’est postu a ascurtare sas noas printzipales. In sos muros de s’aposentu de Luna Blank fiant apicadas unas cantas figuras pintadas a lapis, cun cornitzas de pagu importu. In cussas figuras fiant pintadas pitzinnas incantadas e paisàgios in pessu sinnados, montigros pedrosos e àrbores de olia. In s’oru de sa ventana b’aiat su letu matrimoniale cun sa cugugiura e cabitzales brodados in istile orientale. In su parastàgiu biancu, sos libros fiant ordinados in artària: moiat dae sos libros de arte de Van Gogh, Cézanne e Gauguin a sos libros de sa Bìblia in s’editzione Cassuto e a sèrie de romanzos de sa “Bibioteca de su Pòpulu”. In mesu de s’aposentu b’aiat una mesighedda tunda cun duas poltronas de pagu prus o mancu. In sa mesighedda b’aiat una tiageda brodada aparitzada cun cafè e biscotos pro duos. Zvi Provizor at naradu:
“Totu bellu in custu logu”.
E at annantu:
“E netu. Ordinadu ”.
Luna Blank at naradu birgongiosa:
“Gràtzias. So cuntenta”.
Ma non b’aiat peruna alligria in su tonu de boghe suo, petzi unu pistighìngiu in pessu retentu.
A pustis si nch’ant bufadu su cafè, si nch’ant mandigadu sos biscotos e ant faeddadu de àrbores de bellesa e de àrbores de frutu, ant faeddadu de sos problemas de disciplina in iscola in custa època in ue est lìtzitu totu, ant faeddadu de sos pugiones in tràmuda. Zvi at chinnidu sos ogros in antis de nàrrere:
“In Hiroshima, apo lèghidu in su giornale, deghe annos a pustis de sa bomba, non b’at essidu a campu mancu unu pugione”.
Luna at annotadu:
“Ello totu sos dolores de su mundu ti nche càrrigas, tue”.
E finas:
“In subra de unu ramu bassu in dae in antis de sa ventana mea, gianteris apo bidu una pubusa”.
E gasi, sos duos ant cumintzadu a si bìdere, a merie tardu. Si seiant a istoriare in una panchina de su giardinu, suta de s’umbra de una buganvìllea tàpida, o si leaiant unu cafè in s’aposentu de Luna. Issu torraiat dae traballare a sas bator, si faghiat su bàngiu, s’ispertzaiat in dae in antis de s’ispigru, si poniat sos pantalones in colore de arena totu prantzados e sa camisa biaita, e andaiat inche issa. A bias nche li giughiat fundigheddos de frores de tando, pro los prantaret in su giardineddu suo. Una bia, est arribbadu cun unu libru de poesias de Yakiv Fichman. Issa l’at dadu in una sachetedda unos cantos biscotos de pabàule, a si nche los learet a domo, e una figura cun duos tzipressos e una panchina. Ma giai a ora de sas oto, oto e mesa, sos duos si saludaiant, Zvi si nche torraiat a s’aposentu sèriu suo de baghianu, in ue si leaiat semper su fragu de afatzitzu de su bagadiu. Roni Shindlin su brulleri at naradu in refetòriu chi s’Ànghelu de sa Morte fiat faladu a pitzos de sa Viuda Niedda. In sa sala de letura de sos giornales, a merie, Reuvkeh Roth at naradu a Zvi, cun cordialidade befulana:
“Tando, mi paret chi sa manu apat agatadu sa manicota!”.
Ma Zvi e Luna non si lassaiant atimorire dae sos contulàrgios e dae sos malinnos. In pràtica, die cun die, su ligàmene issoro si fiat afortende. Issu l’at contadu chi in sas oras lìberas, solu in s’aposenteddu suo, fiat bortende dae su polacu a s’ebràicu unu romnzu de s’iscritore Iwaszkiewicz. “Unu romanzu prenu de finesa e de suferèntzia. Sa cunditzione nostra in custu mundu, pro custu iscritore, est sena sentidu ma finas piedosa”. Luna l’at ascurtadu incrinende in pessu sa conca, cun sa buca sucungiada, pustis l’at ammeradu àteru cafè in sa tzìchera, comente chi sas cosas chi li fiat contende mustrarent chi issu teniat bisòngiu de consolu e chi si lu mereschiat, comente chi su cafè poderat cumpensare a su nessi in parte su dolore de s’iscritore Iwaszkiewics e finas su suo. Issa ischiat chi cussu ligàmene issoro fiat pretziosu e l’umpriat sas dies, finas a tando infadosas e monòtonas, semper aguales. Una note s’at bisadu chi fiant ambos duos a caddu: issa fiat imbarende sas petorras a sas palas suas e l’inghiriaiat su chintzu cun sos bratzos, fiant in una badde in mesu de montes artos, in ue colaiat unu riu, a tortu che una tzerpe. At dispostu de non nàrrere nudda de cussu bisu cun Zvi, sende chi àteros bi los aiat contados in cada particulare, in manera sulena. Zvi, de su restu, at chinnidu sos ogros e at contadu chi, a minore, in sa bidda polaca de Yanow, s’aiat bisadu chi fiat andende a s’Universidade. Ma cando fiat nàschidu su moimentu giovanile de sos pioneris, issu si nche fiat marcadu e gasi aiat rinuntziadu a s’istùdiu. Sende gasi, no aiat sessadu mai de imparare dae sos libros. Luna nch’aiat collidu cun cuidadu duas frichinidas dae sa tiàgia e at naradu:
“De seguru fias unu pitzinnu birgongiosu a beru. Galu como lu ses, unu pagu”.
Zvi at naradu:
“Tue no mi connosches bene”.
Luna at naradu:
“Conta·mi. So ascurtende”.
Zvi at naradu:
“Ista note apo intesu in su ràdiu chi in Tzile at erutadu unu vulcanu. Sa lava nch’at tudadu bator bidditzolos. No est resessidu a si sarvare belle nemos”.
Unu sero, cando li fiat faeddende totu infervoradu de sa carestia in Somàlia, issa s’est ammoddigada a su puntu chi l’aiat leadu sa manu e si l’aiat batida a sinu. Zvi s’est trèmidu e nch’at tiradu deretu sa manu, cun unu gestu belle violentu. Fiat chinnende sos ogros in manera frenèdiga. In vida sua no aiat tocadu mai a nemos e li beniat su titivriu si calicunu tocaiat a issu. L’agradaiat a tocare sas creas de terra modde e sa chimas moddes de sos fundigheddos, ma a tocare a àtere, òmine o fèmina chi esseret, li batiat una genia de trèmida, comente cando unu si brùsiat. Faghiat semper a mancu de astrìnghere sa manu, de tocheddare sas palas, e finas de tocare cun su cuidale, in manera involuntària, chie l’istaiat in s’oru, in sa mesa de su refetòriu. A pustis de pagu tempus, si nch’est arritzadu e si nch’est andadu. S’incràs non fiat mancu essidu a campu ca fiat cumintzende a tìmere chi sa relatzione issoro esseret andende a chirros male fadados, a ue issu non teniat perunu disìgiu de b’arribbare, antzis, s’idea matessi li poniat grisu. Sena si nde daret contu, a Luna li pariat de l’àere ofèndidu. Aiat detzìdidu de li pedire iscusa, ma no ischiat pro ite. Chi l’aeret fatu una pregonta iscarada? O no nch’aiat tiradu carchi ghetada de importu cuada in mesu de sas paràulas suas?
Duas dies a pustis, sigomente Zvi non fiat in domo, nch’aiat intradu suta de sa ghenna de s’aposentu suo unu billeteddu iscritu cun sa grafia tundedda e belle de feduliu:
Perdona si t’apo fatu male. A nde podimus faeddare?
Zvi l’at rispostu cun un’àteru billete:
Mègius chi nono. Diat finire male.
Sende gasi, issa l’at isetadu suta de s’àrbore de margosa, in foras de su refetòriu, pustis chena. E l’at naradu, timorosa:
“A mi naras ite t’apo fatu?”.
“Nudda de malu.”
“Tando pro ite nche ses abbarrende a largu dae mene?”
“Chirca de cumprèndere: non b’at bisòngiu de nàrrere àteru.”
Dae tando non si fiant bidos prus. Cando acuntessiat chi s’esserent addoviados pro cumbinatzione in una carrera o in su magasinu de sos rifornimentos minudos, si saludaiant cun unu tzinnu e pustis de un’iscuta de troboju cada unu leaiat su caminu suo.
In su gustu, Roni Shindlin at naradu a sos cumpàngios de mesa chi s’Ànghelu de sa Morte aiat truncadu s’afidu e chi dae cussu mamentu totus fìamus torrados in sa mèria sua. A nàrrere sa giusta, Zvi at contadu a sos baghianos sèidos a inghìriu leghende sos giornales chi in Turchia si nche fiat rutu unu ponte mannu, pròpiu in un’ora de tràficu mannu.
Duos o tres meses a pustis, nos semus abbigiados chi Luna Blank aiat sessadu de frecuentare sos addòvios de su grupu de mùsica clàssica, e nch’aiat brincadu finas unas cantas riuniones de sos maistros. S’aiat tintu sos pilos a ruju ramenosu, e aiat cumintzadu a si pònnere unu lapis de lavras de unu colore ispramadu. Cando non cando nche brincaiat sa chena. Pro sa festa de Sukkot est andada carchi die in tzitade e est torrada cun unu bestire chi nos est partu agigu atrividu, cun un’isperradura manna in costàgiu. In su cumintzu de s’atòngiu l’amus bida carchi bia in sa panchina in dae in anti de su pradu mannu cun s’allenadore de basket, chi teniat deghe annos de mancu de issa e beniat a su kibbutz dae Netanya duas bias a sa chida. Roni Shindlin naraiat chi de seguru issa a de note istudiaiat pallègiu. Duas o tres chidas a pustis, Luna at sessadu de essire cun s’allenadore de basket e a cumintzadu a essire cun su cumandante de sos Giòvanos Pioneris Cumbatentes, unu giòvanu de bintiduos annos. Una cosa che a custa non podiat colare franca, duncas su comitadu didàticu at leadu su pessu, cun su cunsideru giustu, de fàghere una riunione pro nd’istabilire sas cunseguèntzias iscolàsticas. Cada sero Zvi Provizor si seiat totu a sa sola in sa panchina in s’oru de su càntaru chi aiat fatu cun sas manos suas e miraiat sena si trèmere sos pisedddos gioghende in s’erba. Si li colaias in dae in antis e lu saludaias, ti torraiat su saludu e contaiat cun tristura de sas alluviones in su Nordest de sa Tzina.
In su cumintzu de s’ierru, sena preavisu perunu, pròpiu in mesu de s’annu iscolàsticu, Luna Blank, totu in unu, si nch’est mòida a Amèrica inche sa sorre, sena mancu pedire su permissu a sa segreteria. Sa sorre nche l’aiat imbiadu su billete e a Luna l’ant bida unu mangianu in sa firmada de su postale, cun su bestire atrividu postu e unu mucadore coloradu in tzugru: fiat tontonende in sos tacones e fiat trisinende una bete de valìgia manna. “Totu mudada pro Hollywood”, at naradu Roni Shindlin. Sa segreteria at dispostu de mantènnere in suspesu su cunditzione sua de membru de su kibbutz, in s’isetu de unu crarimentu, cando chi Roni Shindlin at naradu a sos cumpàngios de mesa: “Sa Viuda Niedda si nch’est fuende dae s’Ànghelu de sa Morte”.
S’aposentu de Luna Blank, in s’ìnteri, est abbarradu cungiadu e a s’iscuru, sende chi in su comitadu pro sas domos lu fiant punterende cussu aposentu, cunsiderende chi b’aiat pagu logu a beru. In su curridore b’aiat abbarradu chimbe o ses fundos —filodendru, geràniu e cactus. Zvi Provizor beniat cando non cando a los abbare e a murigare sa terra in sas pasteras.
A pustis est arribbadu a beru s’ierru. Nues bassas si fiant acurtziende a sas chimas de sos àrbores. In sos campiles e in sos frutedos b’aiat ludrau meda, sos incarrigados de regòllere e prantare sunt andados a unu logu cugugiadu, in su capannone. Fiat proende sena pasu, abba bruta. A de note, sos gutiadòrgios faghiant sonu e unu bentu fritu si nch’intraiat in sas taulitas de sas persianas. Zvi Provisor fiat semper sèidu cada sero finas a sas deghe e mesa ascurtende totu sas noas, in mesu de una trasmissione e de s’àtera s’incrinaiat in sa mesa austera, a lughe de làmpana, e bortaiat in ebràicu carchi ria de su romanzu prenu de suferèntzia de s’iscritore polacu Iwaszkiewicz. Subra de su letu fiat apicada sa figura a lapis chi l’aiat donadu Luna: duos tzipressos e una panchina. Sos tzipressos li pariant barbipendèntiles e in sa panchina non b’aiat nemos. A sas deghe e mesa si cugugiaiat e andaiat a su curridore a abbaidare sas nues bassas e sos caminos de tzimentu desertos e infustos, suta de sa lughe groga de sa làntia. In pessu chi s’abba sessaiat, andaiat a si fàghere una passigiada a note fata e cumpudaiat sos frores in su curridore de issa, a bìdere comente istaiant. Sas fògias rutas nche fiant giai cugugende sas istradeddas pro intrare a s’aposentu suo, ma Zvi si figuraiat de leare su nuscu lèbiu de sabone o isciampu, dae palas de sa ghenna cungiada. A pustis si nche faghiat duas chinduladas in sos camineddos bòidos, dae sos bratzos de sos àrbores nche li ruiat, in sa conca ispilida, carchi gutieddu de abba, in fines torraiat a s’aposentu suo e sena allùere sa lughe, chinnende sos ogros,mascurtaiat sas ùrtimas noas.
In fatu, una die, chitzo·chitzo, cando totunfiat galu inghiriadu dae unu iscuriu astradu e infustu, at firmadu unu maniale de s’istalla andende a mùrghere e l’at naradu cun tristura:
“Ischidu l’as? Ista note si nch’est mortu su re de Norvègia. Teniat su càncaru. In su fìgadu”.


Si boles, inoghe in Rete podes agatare s’òpera in pabiru : IN MESU DE AMIGOS


Amos Oz
In mesu de amigos
Papiros ed., Nùgoro

In sas istòrias chi cumponent custu libru, ambientadas in su Kibbutz Yekhat, de fantasia, in sos annos Chimbanta, s’autore descriet sa vida de unos cantos pessonàgios, sos isperos e sas timorias issoro. Lu faghet cun garbu, intrende in su tuvu de s’ànima issoro, finas cun umorismu e ironia: dae su primu, Zvi Provizor, giardineri de cabbale, ma cun sa mania de bòlere informare totu su kibbutz de cada mortu e de sas disauras naturales, a s’ùrtimu, Martin Vandenberg, torradu biu dae su campu de presonia nazista, chi est morende de una maladia respiratòria, ma cheret galu insinnare a sos àteros s’esperanto, “una limba noa, bona a imparare, chi punnat a aunire totu s’umanidade”.
Cun sos protagonistas de custa comunidade minore, Oz descriet sas dudas, sas ideas e sas punnas chi s’agatant in su coro de sas fèminas e de sos òmines de Israele.