ContaCaTiConto
[Antologia de literadura in sardu]

 C O N T O S · R O M A N Z O S  · P O E S I A S  ·  I N T E R V I S T A S · D I T Z O S

Prima pàgina > AUTORES ISTRÀNGIOS > Su pantasma de Canterville

Primu cap. de su Libru:

Su pantasma de Canterville

Bortadu dae Sarvadore Serra

mèrcuris 27 maju 2020, de OSCAR WILDE

CAP. I

Cando su sennor Hiram B. Otis, su ministru americanu, at comporadu Canterville Chase, totus l’ant naradu chi fiat faghende a beru unu machine, ca non b’aiat duda chi cussu logu fiat prenu de pantasmas. A nàrrere su beru, Lord Canterville etotu, chi fiat un’ornine de sonore prus cuidadosu, si fiat intesu obrigadu a li faeddare de sa cosa cando aiant cumintzadu a cuntratare.
“Nois etotu amus pessadu de no istare in custu logu,” at naradu Lord Canterville, “dae cando a sa tzia de marna, sa Duchessa Marna de Bolton, l’ant assuconada (e dae tando no est prus torrada in trassa) sas manos de un’ischèletru chi si li sunt imbaradas in palas cando si fiat bestende pro sa chena; e m’intendo obrigadu a li nàrrere, sennor Otis, chi su pantasma l’ant bidu unos cantos cumponentes de sa familia mea, e finas su retore de sa parròchia, su Reverendu Augustus Dampier, chi est unu membru de su King’s College de Cambridge. A pustis de s’intzidente malassortadu de sa Duchessa, mancu unu de sos dipendentes nostros prus giòvanos diat èssere abbarradu cun nois, e Lady Canterville a s’ispissu dormiat a beru pagu a de note, pro more de sos sonos misteriosos chi beniant dae su passadissu e dae sa biblioteca”.

“Lord”, at rispostu su ministru, “deo apo a leare totu paris sa mobìlia e su pantasma. Deo bèngio dae unu logu modernu, in ue tenimus totu su chi si podet comporare cun su diñare; e, cun totu sos giòvanos nostros ispavillos iscurrillende in su Mundu Betzu, e leende·si·nche sos mègius atores e sas mègius divasbostras, creo chi, si b’aeret àpidu una cosa tipu unu pantasma in Europa, nche l’aiamus tramudada a logu nostru in pagu tempus, pro nche la pònnere in unu museu, o pro la mustrare a totus in caminu.

“Deo mi timo chi su pantasma esistat a beru”, at naradu Lord Canterville, bischisende, “belle chi podet dare chi no apat tzèdidu a sas propostas de sos impresàrios bostros fainàrgios. Est connota dae tres sèculos, dae su 1584 pro èssere pretzisos, e semper essit a pìgiu in antis de sa morte de calicunu de sa familia nostra”.

“Si est pro custu, Lord Canterville, finas su mèigu de familia faghet gasi. Ma sos pantasmas no esistint, e non pesso chi sas leges naturales potzant èssere suspesas pro s’aristocratzia britànnica”.

“Bois a beru seis a curtzu meda a sa natura in Amèrica”, at rispostu Lord Canterville, chi no aiat cumpresu bene s’ùrtima osservatzione de su sennor Otis, “e si unu pantasma in domo non bos ponet pessamentu, andat bene. Petzi si devet ammentare chi lapo avèrtida.”

A pustis de pagas chidas ant fatu su cuntratu de bèndida, e in s’agabbu de s’istajone su ministru e sa familia sunt tzucados a Canterville Chase. Sa sennora Otis, chi, comente Miss Lucretia R. Tappen of West 53rd Street, fiat istada una bellesa famada in New York, fiat corno una fèmina galana intrada in edade, cun ogros bellos e unu profilu mannosu. Sennoras americanas medas, lassende su logu issoro de nàschida, leant un’aèrgiu de malàidas crónicas, pessende chi si tratet de una casta de finesa europea, ma sa sennora Otis no aiat fatu custu isbàlliu. Issa teniat unu corpus bellu a beru e una vitalidade manna, chi fiat una cosa de meravìgia. De seguru, pro cosas medas, fiat pròpiu inglesa, e fiat unesempru bonu a beru de su fatu chi nois tenimus totu a cumone cun s’Amèrica, francu, est craru, sa limba. Su figiu mannu, chi su babbu e sa marna l’aiant postu Washington in unu mamentu de patriotismu, e de custu issu si nde fiat semper chessadu, fiat unu giòvanu galanu, pilibrundu, chi si fiat fatu connòschere in sa diplomatzia americana ghiende su german in su casinò de Newport pro tres istajones una in fatu de s’àtera, e finas in Londra fiat connotu comente balladore de gabbale. Sas gardènias e sa dinnidade nobiliare fiant sas únicas debilesas suas. Pro su restu, fiat sàbiu a beru. Sa sennorina Virginia E. Otis fiat una pitzinna de bìndighi annos, istrìgile e galana che a una bitera, e cun un’aèrgiu de libertade in sos ogros mannos suos asulos. Fiat un’amàzone meravigiosa, e una borta aiat fatu una gara cun Lord Bilton betzu faghende duas bias s’inghìriu de su parcu, binchende·lu pro una mesura e mesu, pròpiu in dae in antis de s’istàtua de Achille, ponende un’alligria manna in su coro de su giòvanu Duca de Cheshire, chi deretu l’aiat dimandada a isposa, e chi su sero etotu sos tutores suos nche l’aiant fatu torrare e Eton, in unu mare de lágrimas. A pustis de Virgìnia beniant sos gremèddighes, chi a su sòlitu lis naraiant “Isteddos e Sìngias”, ca semper intendiant su tocu de su fuete. Fiant pitzinnos geniosos, e, boghende·nche su ministru dinnu, sos únicos republicanos beros de sa familia.

Sigomente Canteville Chase est a sete mìlias dae Ascot, s’istatzione prus a curtzu, su sennor Otis aiat telegrafadu pro bènnere a nche los leare cun una carrotzedda, e totus sunt mòidos cuntentos mannos. Fiat unu sero galanu de trìulas, e in s’àera fine bi fiat su nuscu de sos pinos. Dae cando in cando s’intendiat unu tidu meledende subra de sa boghe sua durche, o si nche bidiat, in mesu de su fìlighe muidende, su petus lustradu de unu tzurulitu. Unos cantos ischirritos si los fiant pompiende dae subra de sos faos, e sos cundios fiant tzuchende lestros in sa malesa e subra de sos montigros muscosos, cun sas coas biancas issoro in àeras. Belle gasi, comente sunt intradós a su caminu de àrbores de Canterville Chase, su chelu totu in unu s’est prenadu de nues, un’immobilidade curiosa pariat chi fiat mantenende sas àeras, unu bolu mannu de corbos nche lis est coladu subra de sas concas, e, in antis chi esserent cròmpidos a sa domo, ant cumintzadu a falare gùtzios mannos de abba.

Ritza in sas istradeddas de s’iscala, pronta a los retzire, b’aiat una fèmina antziana, bene bestida cun unu bestire de seda bianca, unu capiale e una frandedda biancos. Fiat sa sennora Umney, sa guvernante chi sa sennora Otis, a pustis chi Lady Canterville bi l’aiat pedidu cun totu su coro, aiat cuncordadu de mantènnere in servìtziu. Issa at fatu a totus una reverèntzia manna cando sunt falados dae sa carrotzedda, e lis at naradu in una manera curiosa e antigòria : “Sos bene bènnidos siais a Canterville Chase”. Ponende in fatu suo, sunt colados in sa sala galana in istile Tudor e sunt cròmpidos a sa biblioteca, una sala longa, bassa, aforrada cun linna de chercu niedda, chi in fundu b’aiat una ventana manna de bidru coloradu. In cue ant agatadu su te prontu, e, a pustis chi si nch’ant catzadu sos gabbanos, si sunt sèidos e ant cumintzadu a s’abbaidare a fùrriu, in s’ìnteri chi sa sennora Umney los serviat.

Totu in unu, sa sennora Otis nch’at bidu una magra ruja iscura in su pamentu pròpiu a curtzu a sa tziminea e, belle sena cumprèndere ite fiat, at naradu a sa sennora Umney “Mi timo chi nch’at rutu cosa inoghe”.

“Eja, sa sennora”, at rispostu sa guvernante antziana a boghe bassa, “nch’at rutu sàmbene in cussu tretu”.

“Ite cosa orrorosa”, at tzichirriadu sa sennora Otis, “no magradant pro nudda sas magras de sàmbene in una sala de istare. Tocat a nche la mòere deretu”.

Sa fèmina antziana at iscantzadu sas lavras a su risu, e at rispostu cun cussa matessi boghe bassa e misteriosa : “Est su sàmbene de Lady Eleanore de Canterville, chi l’aiat morta pròpiu in cussu tretu su maridu Sir Simon de Canterville, in su 1575. Sir Simon at campadu àteros noe annos, e est iscumpartu totu in unu in tzircustàntzias misteriosas a beru. Su corpus suo no 1 ant mai agatadu, ma s’ispìridu suo de pecadore galu est turmentende Canterville Chase. Sa magra de sàmbene l’ant ammirada turistas e àteros, e non si nche podet bogare.”

“Ma custu est unu machine” at tzichirriadu Washington Otis ; “su Pinkerton, su mègius pro nche catzare sas magras, e su detersivu Paragon Fani a innetare in su giru de nudda”, e, in antis chi sa guvernante ispramada esseret pòtzida intervènnere, issu s est inghenugradu, e at cumintzadu a isfrigatzare su pamentu cun unu piruleddu chi pariat unu cosmèticu nieddu. In pagas iscutas non b’aiat prus arrastu de sa magra de sàmbene.

“L’ischia chi Pinkerton funtzionaiat”, at giuiladu a ghisa de triunfadore, in s’interi chi si furriaiat a pompiare sa familia sua chi l’abbaidaiat cun ammiru; ma aiat in pessu naradu custas paràulas cando unu lampu terrorosu at illuminadu s’aposentu iscuru, e unu tronu ispantosu los at fatos pesare a sa ritza, e sa sennora Umney s’est ammoddigada.

“Ite clima orrorosu!” at naradu, chietu, su ministru americanu alluendesi unu gigarru. “Deo pesso chi custu logu antigu est populadu gasi meda chi non b’at bastante tempus bonu pro t tus. Apo semper pessadu chi su disterru est s’ùnica cosa chi andat bene pro s’Inghilterra”.

“Hiram meu istimadu” at giuiladu sa sennora Otis, “ite podimus fàghcre cun una fèmina chi si dismajat?”.

“Li ponimus sa multa, comente si faghet cando calicunu segat carchi cosa” at rispostu su ministru; “tando, non si diat dismajare prus”; e, infatis, in un’iscuta sa sennora Umney est torrada in trassa. Semper e cando, non b’aiat duda chi fiat turbada meda, e, in manera tosta, at avèrtidu a sennor Otis de dare cara a carchi problema chi bi diat àere àpidu in domo.

“Apo bidu cun sos ogros meos, su sennore”, at naradu, “cosas chi diant fàghere atzuddare sos pilos in conca a chie si siat, e medas e medas notes no apo dormidu nudda pro sas cosas terrorosas chi sunt capitadas inoghe”. Semper e cando, su sennor Otis e sa mugere anta asseguradu cun totu su coro cussa ànima bona chi issos non timiant sos pantasmas, e, a pustis de àere invocadu sas beneditziones de sa Providèntzia pro su mere e sa mere noos, e de s’èssere posta de acordu pro s’aumentu de istipèndiu, sa guvernante antziana si nch’est torrada, tamba tamba, a s’aposentu suo.


Si boles, inoghe in Rete podes agatare s’òpera in pabiru : SU PANTASMA DE CANTERVILLE


Oscar Wilde
SU PANTASMA DE CANTERVILLE
Papiros ed., 2013