ContaCaTiConto
[Antologia de literadura in sardu]

 C O N T O S · R O M A N Z O S  · P O E S I A S  ·  I N T E R V I S T A S · D I T Z O S

Prima pàgina > AUTORES SARDOS > Marcu Pompòniu - Su pastore fonnesu

Contu:

Marcu Pompòniu - Su pastore fonnesu

sàbadu 9 maju 2020, de JUBANNE PIGA

Frantziscu Antoni Solinas aiat dae minore su disizu de àere unu pastore fonnesu, mancari no aiat tancas nen gamas de badiare. At istima de totu sos animales ma a cussa ratza de cane l’at amore cantu nd’at, si non prus, a sos cristianos. De su cane fonnesu ischit bida e meràculos: chi est de raichinas nuràgicas, cumpànzu fidele de sos sardos anticòrios: pastores e bandios, chi est istadu, e galu est, dae sèmpere su re de su Gennargentu, tentadore e ghiadore severu de gamas de berbeches e de tazos de bacas. Ischit finas chi, a su tempus de sos Romanos, su cònsole Marcu Pompòniu Matone, aiat chircadu de nche l’ispèrdere, ca fiat una ratza forte e abbista chi daiat anneu a sas legiones suas de conchistare su Supramonte. Est fidele a su mere e gherreri ferale pro s’inimicu.

Como, Frantziscu Antoni, già fiat tempus!, b’est arribbadu a nde possèdere unu. Liu at dadu in istrina un’amicu suo pastore, Batista Carta, de Fonne. Unu cateddu mascru, cun su pilu in colore de mele, mancari grezu pro natura, si mustrat, peri ecante galanu de frigura. Su zòvanu si nd’est indiosadu deretu, sena pompiare finesa o alagàntzia, che cando esseret una bachianedda de bint’annos. L’at postu unu numen istòricu: Marcu Pompòniu, a dispetu de su cònsole romanu chi, a tempus suo, nche cheriat ispèrdere sa ratza. L’at postu amore cantu nde podiat aer unu babbu pro su primu fizu. Si carchi amicu, a brulla o a beru, li naraiat “s’animale tuo” si nde resentiat. “Pro mene no est un’animale”, rispondiat arboradu(1). “Est abbistu e cumprendet che unu cristianu istudiadu”. Pro issu, sa diferèntzia tra Marcu Pompòniu e s’òmine, francu su batìsimu, est ebbia sa paràula. Ma est animosu de resessire a l’imparare a faeddare, pro bi lis dare in dentes a cussos presumidos de nugoresos, malos a crèere. Batista Carta liu at dadu chi no aiat mancu duas chidas, sa die chi Frantziscu Antoni nche l’at acabbadu, pro contu de sa Provìntzia, sa pontiga in tzimentu supra sa canala de sa coneta pro poder intrare cun sa vitura dae s’istradone a su podere suo, in su sartu de Fonne. Frantziscu Antoni Solinas, giòmetro de sa Provìntzia de Nùgoro, responsàbile de sos traballos istradales de su matessi Ente. Batista Carta, manninu de su traballu de gabbale chi l’at fatu cun cussèntzia e cumpetèntzia s’amicu nugoresu, acabbada s’òpera, pro sa dispedida, in su cuile suo at ammaniadu, pro totus sos chi ant traballau, una rebota a pane e casu de Fonne a sapore de armidda, e pressutu desulesu, de si nde lingher sos pòddiches. In prus, a s’amicu giòmetro l’at intregadu su cateddu fonnesu, chi sa cane sua aiat anzadu, cun àteros tres, dae pacas dies. Oje Frantziscu Antoni si bantat chi est unu de sos pacos, si non s’ùnicu, in Nùgoro, chi possedit unu pastore fonnesu pro cumpanzu de apartamentu. Non si nde podet ispumpuruddire (2). Non perdet pro cussu ocasione de si nde bantare cun totus, che cando li siat fizu. Non de sos amicos, mancu a Marielène, s’amorada, dat cara prus dae cando at a Marcu Pompòniu. Gai Deus liu pachet a Batista Carta, amicu bonu. Como no essit belle prus a locu. Cada minutu lìberu est pro su cane. Pro su restu: dae domo sua a su traballu, dae s’ufìtziu a domo sua. Mancu prus s’aperitivu de sas duas s’arressat a bìbere, cun sos cumpanzos de traballu cando istacat dae s’ufìtziu. Cando essit a foras de Nùgoro, pro compudare sos cantieris de sa Provìntzia, intzertade cun chie andat?... Oramai, cada contipizu e irbèlegu(3), foras de s’impreu, sunt pro Marcu Pompòniu. Est bragheri de su cane suo forsis prus de cantu unu zòvanu si podet bantare de una Ferrari noa framante.

L’at pesadu cun s’afetu e sos allòddios (4) comente si pesat una criadura umana. E che unu fìzu Marcu Pompòniu, creschende, mancari de ratza agreste e gherrera, s’est atacadu a issu che cradananca(5). Si narat chi su pastore fonnesu siat bonu petzi pro tentare berbeches e crapas in su sartu. Ma su cane de Frantziscu Antoni est sa distimonia de su contràriu. At amustradu ch’est una ratza gasi abbista atales de s’ischire adatare cun garbu e dilichia finas a sas codomidades de sa bida biddaresa.

Marcu Pompòniu, mancari a lu bider paret ruzu e grussulanu, est s’imbìdia de Santu Predu, si non de totu Nùgoro. Assumancu gasi est cumbintu su mere suo. Non li colat mancu in su pensamentu chi sos bàntidos chi l’istrinant potant èssere, imbetzes, una bufonadura pro s’amore fora de làcana chi isprigat issu pro su cane suo. Su chi contat est sa cara - pensat, - Pro su coro bi cheret su leputzu. In dae in nantis suo, totus li fachent cara bona. Custu li bastat. A Marcu Pompòniu, che a unu cristianu, li pedit cussizos e li contat totu: cosas de ufìtziu… e peri cosas de coro. Ischit chi lu cumprendet e lu cussiderat ma non li bastat. Cheret chi li rispondat. Est cumbintu chi podet. Pro cussu s’at postu in conca de resessiret a lu facher faeddare. Custu manera sua de pensare e de fàchere est dende ite nàrrere a sa bidda. Sa zente est comintzende a busuddare(6) chi si siat irbasolende. Finas pro su fatu chi, cada negòssiu chi isterret cun sos amicos… e peri cun s’amorada, est indissiadu a s’abbistesa e sas capatzidades, belle umanas, de Marcu Pompòniu. Cada argumentu comintzat e acabbat cun su cane… Antzis, cun su carrale suo, narat issu. Sos prejos chi biet in issu, jurat chi non los bidet in perunu cristianu. Cun Marielène l’ant pesadu paris a alloddiadura, a late lèpiu de crapa e a pistocos de Fonne. Frantziscu Antoni, però, manu manu chi Marcu Pompòniu fiat creschende, dabat prus cara a issu chi no a s’amorada. Sa fèmina, mancari amantiosa de sos animales, si fiat fata zelosa de su cane, che cando seret istadu pro s’amoradu suo un’antzedda de bint’annos.

Frantziscu Antoni, fizu ùnicu naschidu òrfanu: su babbu mortu de repente cando sa mama fiat isetende a issu, est istadu pesadu a alloddiadura dae sa mama e istudiadu dae sas tzias, sorres de su babbu. Si podet nàrrere chi cuss’amore dadu sena misura non l’at azudau a diventare òmine de possa. Cun totu custu, l’est mancadu s’afetu de unu babbu e de sos frades chi no at àpidu a tempus suo. Forsis pro cussu como cuss’afetu l’est chirchende e daende a Marcu Pompòniu, cun sa manera intrannile pitzinna cun sa cale ant allatadu a issu.

E duncas, Marielène, zelosa chi non de podiat prus, una bella die, isfadada e ofesa in sa dinnidade sua de fémina e de cristiana credente, a malu coro, l’at postu su marranu: “O a mimme o su pastore fonnesu!”.

At isseperadu su cane.

Marielène, cantu galana abbista, s’est retirada dae su tretu suo de amorada, ma non de amica, umiliada che cando mai in bida sua. Marcu Pompòniu, ca non fiat abbistu de badas, si fiat segheradu chi sa neche de cussu irboju fiat sua. Ma issu cheriat bene che pare a ambos duos. Marielène li mancaiat. Dadu chi at imparadu a cumprèndere, a fàchere e a detzìdere issu puru in sa domo, at chircadu in cada manera de cumbincher su mere-frade de torrare cun s’amorada. Non b’at àpidu remèdiu. Frantziscu Antoni puru fiat zelosu de Marielène. Su cane fiat atacadu a issa cantu lu fiat a issu. Sa pitzoca lu prenaiat de contipizos e carinnos, lu labaiat, l’ispertaiat e lu prefumaiat cun nuscos de marca che pitzinnu a sa prima die de iscola, finas chi su cane non at imparadu a si labare a sa sola in sa vasca de bagnu de su mere.

A Frantziscu Antoni li fiat finas agradadu chi su cane suo apat tiradu sas partes a Marielène ma de torrarent in pare no nd’at chèrfidu intèndere. S’istima pro Marcu Pompòniu non la dividiat cun nemos, mancu cun sa fèmina chi l’est istada amorosa a su costadu dae cando fiant in s’iscola elementare. In coro suo locu pro issa non bi nd’aiat prus. Marcu pompòniu l’at impreadu de su totu. Non comente cane ma che amicu coriale. Difatis, non narat prus “su cane meu” ma “su carrale meu”. In Nùgoro est currende sa boche chi a Frantziscu Antoni Solinas si li siat iscassiadu su cherbeddu. Est a contàssia de sa bidda pro custu afetu fora de resone chi istrinat a su cane suo.

Nch’est coladu un’annu e mesu dae sa die chi Frantziscu Antoni s’est dassadu cun Marielène. Totu custu tempus, rinuntziende a cada ispassu, l’at impreadu pro immastrire(7) su cane. E b’est resèssidu bene a beru. L’at imparadu de totu. Petzi sa paràula no est galu reèssidu a li dare. Marcu Pompòniu, ca tontu no est, cun su caràtile suo forte de gherreri, de re de su Supramonte, si paret beru, est diventadu cumpanzu e mere in domo de Frantziscu Antoni. At imparadu a facher cosas impossìbiles pro unu cane. Issu, su sirbone de Gennergentu, s’est adatadu sena anneu perunu a sas codomidades modernas de tzitade. Unu pastore fonnesu, de una ratza abesa a tentare bestiamen in su monte, chi a lu bìdere paret unu cane de isterju, est intradu cun sa dilichia e sas fiacas de unu cateddu sennorinu a fàchere parte de sa famìllia de sos canes distintos de su sennoriu tzitadinu. E a si facher istimare non pro sa presèntzia ma pro s’abbistesa e sa malinnidade cun sas cales at imparadu in presse sos cumandos e... a cumandare.

Cando ghirat, dae sos cumandos, in antis de intrare a domo, pro no abbutinare su pamentu, si bestit sas catoleddas de marca, rivestidas de bambache(8), prontas a s’ala intro de su lumenàriu, chi Frantziscu Antoni l’at comporadu dae una buteca de lussu de Bia Majore.

At peri imparadu a facher sos bisonzos suos in su còdomu de su mere, cun garbu de cristianu. At pròpiu resone Frantziscu Antoni: li mancat ebbia sa paràula. Nde balet a beru su tantu - pensat - de sacrificare tempus lìberu e dinare pro unu frade che a issu. Est bene inducadu, comente mancu tzertos cristianos lu sunt. Cumprendet de sesi sas fainas chi depet fàchere in sa domo sena chi su mere aperjat buca: mundat su locu, acontzat su letu, aparitzat sa mesa, impreat su computer… Eh, ais intesu bene: su computer. Mancat ebbia chi rispondat a su telèfono. “Ma no istentat” narat, sicuru de issu, Frantziscu Antoni. Intro de chida, su manzanu cando pesat, a ora de sas deche, andat a nche ghirare s’ispesa chi su pitzocu andande a traballare ordinat e pacat in sa buteca mezore de Santu Predu. In pessu torrat remonit su locu, navigat unu pacu in internet, si b’at noas subra su reconnoschimentu de sa ratza sua dae banda de s’Enci, s’Ente Natzionale de sa Cinofilia Italiana, e, a sa una e mesa, mes’ora in antis chi ghiret su mere, ponet sa padedda a buddire pro sos macarrones. Frantziscu Antoni l’at comporadu una cochina cun sos tastos elètricos chi allughent sos furreddos cun su parpu ebbia de su pòddiche… o de su pee.

Sa dumìnica Marcu Pompòniu essit chitzo, comporat su giornale e cando s’amigu s’ischidat, si lu leghent, in pare, bufende.si su cafè acoconados, ambos, in su letu. Su cane como ischit fàchere belle totu… Naro “belle” ca, a su chi narat su mere, depet galu imparare a faeddare. “Sa paràula… Sa paràula ebbia li mancat!” repitit finas in su sònnu, Frantziscu Antoni. A su puntu chi nemos prus in carrera s’arressat a arrejonare cun issu de cantu nche los at abbolotados cun sos prejos de su cane fonnesu. Est sicuru, no ischit galu comente, chi luego Marcu Pompòniu resessit a faeddare, si no in italianu, in sardu fonnesu, dadu chi sas raichinas suas sunt de Fonne. “E comente - pensat - faeddant sos papagallos e sas mérulas indianas, chi sunt a cherbeddos de pudda e non podet faeddare su ca… s’amicu meu, chi est milli bortas prus abbistu?”. Cada santa die comporat unu muntone de rivistas ispetzializadas, chi leghet riga pro riga chirchende indìtzios de carchi “Centru” ue imparent a sos canes de ratza a faeddare. B’at mese chi, tra giornales, durcuras e àteros allòddios pro su cane, si gastat belle s’istupéndiu. In s’ìnteri, a Marcu Pompòniu l’at imparadu a manicare a sèdidu, in sa mesa cun issu, a non s’abbutinare sos murros e a non facher sonu cun sa buca, cando sutzat sa minestra buddia dae su pratu.
Finas chi una dumìnica a manzanu, in una rivista de Milanu, in unu anguleddu de s’ùrtima pàgina, acatat su chi dae meda fiat chirchende: pacas rigas chi narant de un’iscola ispetzialiazada ube in pagu tempus, imparant sos canes de ratza a faeddare. “E prus de ratza bona de su pastore fonnesu nde cherent!?” jùbilat a boche arta Frantziscu Antoni, irbentuliende in àghera sa rivista. “Custa borta bi semus a beru!”. Si bortat ocros a su cane: “Cuntentu ses frade me’? Luego podimus arrejonare in pare de sas cosas nostras. Nos amus a fàchere peri a compares de Santu Jubanne… Compare Marcu Pompòniu! Sonat finas bene. Ma… E si in Milanu non connoschent su sardu? Beh, t’ant a imparare s’italianu. O s’ingresu. O su frantzesu o peri totas tres limbas paris”. S’incùrbiat, l’agarrat cun ambas manos a su pilu de barras e si lu pòmpiat a fissu in ocros: “Mi paret de t’intèndere fachende sa “parlata”, in sa Pratza de Santu Jubanne, chirchende botos pro carchi amicu nostru candidadu a sa Provìntzia; o in carchi cumbéniu de cultura, relatende de sos deretos de sa ratza tua e de totu sos animales, cun s’imponèntzia de unu issentziadu… A bi credes Marcu Pompo’, chi non mi paret galu beru? E chissai s’imbìdia…”. Si lu basat a murros.
Su lunis manzanu, cun su coro a tocheddu, telefonat deretu a cussu Tzentru meraculosu. Su telèfono est semper impedidu. Ma issu non s’istracat. Prova como e prova tando, a ora de sas chimbe de sero est resessidu a faeddare cun su diretore in pessone. “Fia totu sa die mutinde ma non picaiat sa lìnia,” si lamentat. “Eh, caru Sennore, a inoche paritzos sunt sos chi mutint, fitianu, pro iscrìere sos canes issoro a su Cursu nostru: “SA PARAULA PRO TOTUS”. Ma no est a totus chi atzetamus. A cada Cursu, prus de unu tantu non de podimus iscrìere”.

“Non mi nerjat chi pro su cane meu non b’at locu no?”

“A narrer sa beru semus giai prenos. Dadu, però, chi su suo est su primu cane sardu chi cheret frecuentare s’Iscola nostra, cun una annanta de prétziu, lu podimus ponner in mesu. Però mi racumando, siat pretzisu, su Cursu comintzat fra una chida!”.

“Non b’at bisonzu de m’abértere. Mi nerjat su chi depo fàchere e cantu est su gastu, pro su restu apo a èssere pretzisu che i su relòzu de jaju Mariane”, rispondet Frantziscu Antoni ridende.si solu. Cando intendet su prétziu, pro cante non si dirmajat: dechemiza euros sa tarifa normale e duamiza de annanta pro l’atzetare a su Cursu. ‘Ma diàulu e dinare’, pensat, cando torrat ecante in trassa. Bi mancat euros in sa banca… Su chi contat est chi m’imparent su cane a faeddare. Su manzanu, a bonora, telefonat a s’ufìtziu pedinde àteras duas dies de fèrias. Pustis, lestru che furitu in fatu de lèpore, cun Marcu Pompòniu a manu tenta, tucat a sa Banca e retirat su dinare pro su biazu e s’acontu pro s’iscritzione a su Cursu: setemiza èuros. S’in cras, a mesu die pretzisu comente, aiat garantidu, est in Milanu. Su diretore, cando bidet su pastore fonnesu: grussoto, nen longu ne artu, cun su pilu grispu e intupidu che una tupa de ruu, sa grista prus de cane bandidu che de cane sennorinu, at fatu su murru tortu. Forsis s’isetaiat carchi dàlmata o carchi yorkshire cun sa permanente o sas tritzeddas. Ma su dinare no at ocros.

“Su Cursu cumpretu durat chimbe meses”, li narat a Frantziscu Antoni, cun pacu cunsideru. “Setemiza èuros de caparras deretu, su restu a ratas e, mi racumando, cada mese antitzipadu e in contante”. “Andat bene. Andat bene!” rispondet Frantziscu Antoni, tochende.si sa petorra ube juchet su portafòlliu. Ma a s’imbesse de su mere, su cane, segherende.si de s’acasazu fritu chi l’ant fatu, non paret meda cuntentu de abbarrare in cussu locu pro belle mes’annu. Chircat in cada manera de liu dare a cumprèndere a s’amicu- carrale: a turunzos, atzinnos de conca, atos cun su pee e cun sa coa. Ma Frantziscu Antoni Solinas, ingaddinadu dae sa cuntentesa, custa borta no at cumpresu su negòssiu de su cane suo. “Deo so andende, mi racumando, Marcu Pompòniu, dae.lis a bìdere su chi balent sos sardos a custa zente…”.Si l’abbratzat e si lu basat a murros, comente belle mai fachiat cun s’amorada, e moet sena dare cara a sos tùnchios de su cane. Custa borta su sònniu o si fiat abberende! No istat prus in sa beste de su gosu pensende chi su cane suo, unu pastore fonnesu tentadore de gamas, at a èssere su primu cane sardu a faeddare. Chissai sa zente… Sas ocradas de ammiru e de imbìdia, cando los ant a bider ambos a passizu in Bia Majore, a negòssiu che duos intelletuales. Giornales e televisione ant a facher a bìnchides de pare(9) pro los intervistare, pro intèndere su cane pastore fonnesu relatende. E peri Marielene si nd’at a impudare de non l’aer cumpresu e cunsideradu. Eh, ma cando at a bider e intèndere a Marcu Pompòniu, coltu e bene istruidu, relatende che professore de Litzeo, si nd’at a mòssere sos pòddiches de l’aer postu a isseperare…! De securu l’at a pedire de torrarent in pache… Issu diat esser finas cuntentu de acontzare sa cosa ma, como, est a bìdere ite nde pensat e narat su cane suo professore. Cun custos pensamentos in conca, si nche ghirat a Nùgoro istracu ma cuntentu che frore in beranu.

Frantziscu Antoni a Milanu telefonat cada die pro ischire noas de su cane suo. Semper sa matessi risposta: “Totu est protzedende bene. Intre carchi mese li damus a ischire sos primos resurtados. Non si bidet s’ora. No est atinende(10) prus a nudda: ne in domo ne in su trabballu. Che colant duos meses e dae su Tzentru galu mancu isperu. “Si non ritzivo nudda intro de oje, manzanu leo s’aparèchiu e mi nche ponzo in Milanu”. Ma su borta de die matessi, ghiradu dae ufìtziu, acatat su fax. Nerbosu, ch’istratzat su fozu dae s’istampante e, cun sas ancas a tremuledda, leghet a bogche arta: ”Gentile sennor Solinas, cun diaspiachere mannu, li damus a ischire chi su cane suo, peri cun totu s’impignu nostru, no at imparadu una paràula…” A Frantziscu Antoni nche li rughet su fozu dae manos. Nche lu collit, si sedet in su dibanu e, tremende e chechinande che Mariapica assustrada, sichit a lèghere su fax: “No at connoschéntzia peruna de s’italianu o de àtera limba connota. Sa cosa peus est chi issu non bi ponet apricu a las chèrrere imparare. Su cane suo si biet ch’est abbistu. Sicunde sa cumpetèntzia nostra, at petzi bisonzu de istudiare in s’ambiente suo… e in sa limba sua: su sardu. Si bostè cheret, li cussizamus de sichire su Cursu in domo sua, cun su “manuale” craru e pretzisu chi nois li frunimus sena annàghere un’euro a su cumbinadu chi, est intesu, andat pacadu cumpretu. Detzidat e benzat deretu a si nche lu ghirare, in antis comintzat e in antis su cane imparat… sa limba sua. Saludos.
Su direttore Dutor Ambrogio Brambilla...”.
“A ite balet a m’esser garrigadu de bufos?” narat, iscunortadu, lassande pendiolare sos bratzos in sos fiancos. “E chissai sa tristìa de Marcu Pompòniu, pòveru frade, solu, in cussu locu istranzu, sena connoscher limba e costumàntzias. E forsis tratadu finas male! Marcu Pompòniu podet e depet faeddare…”. Iscunortu o nono, su sero matessi, moghet a Milanu a si nche ghirare su cane, detzisu de li facher iscola in domo sua.

Che sun colados tres meses. Su Cursu a “domicilio” paret dende frutu bonu. Ma Frantziscu Antoni non dat a ischire nudda a nemos. Est cuntentu de comente sunt protzedende sas cosas. S’est però isoladu dae totus. Pro su tantu chi custu fàchere est ponende a pensare parentes e amicos. Non faeddat prus cun nemos: ne in famìlia ne in ufìtziu. Cando comunicat cun sos àteros lu fachet a tzinnos de ocros e atos cun sa manu, che cando siat issu imparende sa limba e sos modos de su cane suo. S’impreu de s’iscola che l’est manicande su tempus, e forsis peri sa conca. Si nch’at gastadu belle totu sas fèrias. Dae cando at comintzadu a facher letzione a su cane, francu su traballu, no at postu prus pede fora, in mesu de zente. Mancu pro bisitare sa mama. Sa fèmina, Marianna Canu, est iscrètida meda. Est prus de mese chi non lu bidet ne intendet. In bichinadu est currende sa boche chi Frantziscu Antoni est essidu fora de conca. Esuridu de recòveru. Dae unu mese in goi no at rispostu prus a su telèfono. Mancu a sa mama. No, sa pòvera fèmina non podet abbarrare cun cust’oriolu. S’ùnicu fizu, pesadu e istudiadu cochende pane anzenu, foras de tinu…? Sarbamentu! Mutit deretu a Marielène, cun sa cale at mantesu semper una traténtzia bona, e li narat de aberguare su proite su fizu suo non si fachet prus bider o intèndere. “In pessu ghiro dae traballare li telèfono -l’ònimat cun boghe pibiosa sa pitzoca. “Si non mi rispondet m’iscàmpio lestra a domo sua”. Est denote mannu cando Marielène ghirat dae traballare, infermiera in s’ospidale de Nùgoro a turnu de sero. Sena mancu s’ifriscare agarrat su telèfono fissu e mutit a domo de Frantziscu Antoni.

“Chi’est !” rispondet, in sardu fonnesu, una boche possente e distinta dae s’àter’ala de su filu.

“So Marielène… Ma… Frantziscu Antoni non b’est? Chie faeddat…?”

“Oh, Marielène. Biadu a chie t’intendet! Connoschende mi ses? Marcu Pompòniu so!… Coment’istas?”

“Marcu…? Ma… No… Deo… Frantziscu Antoni…”

“A Frantziscu Antoni l’apo imbiadu a sa butecaria a mi comporare un’iscàtula de Moment… So a dolore de conca, ca so istudiende meda ammaniende sa relata chi depo lèghere pusti cras, dumìnica 16 de Capidanne 2012, in Fonne, in sa tzerimònia de su primu reconnoschimentu de sa ratza mea, su pastore fonnesu, dae parte de s’Anci… Lèghiu l’as su giornale? B’est peri sa televisione e…” a s’ater’ala de su filu su sonu surdu de unu correddu de telèfono rutu a terra e su sonu gurdu de unu corpus de fèmina chi si nche isfungudat, a pesu mortu, mesu dirmajada, in una poltrona, secat sa telefonada.