ContaCaTiConto
[Antologia de literadura in sardu]

 C O N T O S · R O M A N Z O S  · P O E S I A S  ·  I N T E R V I S T A S · D I T Z O S

Prima pàgina > AUTORES SARDOS > Sa vida cuada

Cap. 1 dae su romanzu:

Sa vida cuada

martis 14 abrile 2020, de JUBANNE PIGA

Cap. I

28 de cabudanni 1984

Sunt movende chitzo a Terranoa, pro leare s’aparèchiu chi a sas sete depet bolare a Roma. Peri oe est arbeschende a ogru assutu, che a sas dies coladas pessighidas dae unu sole buddidu chi est cascarende su terrinu. Mesu cabudanni, una coa de istiu prus sica de su sòlitu. Su mangianile est lugorosu, a s’imbesse de s’ànimu de Bartolu Deìnu. Pro issu sa die noa s’est pesende trista, sena colore perunu. Su tziuliu de sos pugiones, sa tzarra chitzulana de sa bidda sunt cumintzende su cuncordu, saludende sas primas grinas de lugore. Ma issu, est che cando siat surdu. Totu est mudu in s’oru suo. Peri su motore de sa vetura, in motu, pronta a tzucare. Su sole, in pessu mustrende sa cara a sas primas domos de Nùgoro, giughet sa grista de una sùrbile pronta a nche sutzare su sàmbene a sa die, che a una criadura de naschidòrgiu in su brassolu. Non diat pàrrere, ma canta tristura ponet in coro su pessamentu de unu frade!
Chellina, sa sorre de Bartolu, pro totus Mentifine, est a pìlios in su liminàrgiu de sa ghenna:
– Bonu viàgiu, frade meu, torra sanu a domo Mateu…
Sos frades, Serenu e Savèriu, chirchende de fàghere sos balentes, sena bi resessirent, andant in punnas de la cunfortare leende·la a bratzete, acurtziende·si a sa vetura pro saludare a Mateu cara a cara. Mancu esseret istadu s’ùrtimu viàgiu chi fiant faghende; finas si podiat èssere a beru s’ùrtimu. Chellina est s’ùnica sorre, sa prus manna de sa famìlia. Fiat tocadu a issa, a pustis mortos sa mama e su babbu, galu giòvanos, a nche sighire a pesare sos frades minores Zìliu e Mateu. E como, che a una mama, in sas palas suas dìligas, li ruiat peri su pesu de su male chi fiat pessighende a Mateu chi, mancari aiat trinta annos, pro issa fiat semper minore. Mateu, cun sa cara isarbolida, tristu che intrìghinu de ierru, sena mutire paràula, rispondet a su saludu cun unu sinnu de conca dae intro sa màchina: unu 128 ruju, betzu ma de impreu galu bonu. Si ponent in caminu. In cussu viàgiu de isperu acumpàngiant a Mateu, Mentifine e Serenu, su frade mannu. Sas molinadas de sa falada de Marreri, petenadas dae sas frùngias grogas de su primu sole, paret chi no apant fine. Prus sa vetura est ghetende, a passu de òmine, pro non dare pistu a Mateu, prus paret chi si la siat ingurtende cussu istradone nieddu e tortu che colora angiada. In pagu ora, chi pariat unu sèculu, nch’arribbant a sos paris de Isalle ue su caminu, prus largu e in deretu, cunsentit a sa vetura unu passu prus a lestru. Mateu, assente in totu, sa conca imbarada a sa palera de su sedile, paret ecante serenu. A lu bìdere gasi, cun s’ogru pasadu in una grista in pessu anneada, non paret mancu de èssere a su garbu chi est e chi issu non si cumbinchet de èssere. Sas duas vàlvulas printzipales de su coro: sa aòrtica e sa mitràlica sunt belle tancadas de su totu, si non sunt cambiadas luego, narat su refertu de s’ùrtima vìsita, sa vida sua est belle acabbada.
Fiat malàidu dae meda Mateu. L’ischiat ma non si rendiat a su male chi li fiat sorvende su coro. Mancu a nde li numenare cheriat. “Deo no apo nudda!”, dae cue no lu moviant. E nudda faghiat pro si bardare. E de nudda si proibiat, in su mandigare e in su bufare. Che cando esseret sanu che arbèschida beranile. Pariat lu faghiat a dispetu, siat in domo che in foras, mescamente in carchi festa o rebota, a si nche isseberare sa fita prus grassa o su bucone prus salidu: comente a dare a cumprèndere chi issu non fiat diferente dae sos àteros. Su male l’aiat dae nàschida. Unu difetu de coro: “Un leggero soffio assolutamente innocuo in quanto congenito” aiat naradu dae deretu su dutore de famìlia, in cherta de asseliare su pessamentu de sa mama Ziliana Mereu e de su babbu Gristolu. In sa crèschida però su “soffio” de dutor Meighìngiu fiat devènnidu frusiada de bentu. Mateu si sapiat chi su male fiat isfroschende ma non cheriat curas. Finas chi no est rutu, pustis de annos, bintu dae cussu “soffio” devènnidu traschia. Si nche fiat dismajadu, essende dae domo sua pro andare a su traballu: biaitu che sàmbene pistu, respirende a sorroscru a cantu podiat torrare alenu. “Cheret operadu cantu prus in presse!” aiat sententziadu, cun boghe de isporu, su cardiòlogu de s’ospidale de Nùgoro, dutor Dalis, pustis de una vìsita cussentziosa cun sos machinàrios pro su coro. Ma non fiat fàtzile dae oe a cras de agatare postu e dutores disponìbiles in sos ospidales de Terramanna, ue faghiant cussa casta de operatziones. Dutor Dalis, pro cantu Mateu li daiat audidu, l’aiat sighidu cun acontu, cun cussèntzia sana de dutore e de òmine. S’aiat leadu a coro sa maladia de su giòvanu. Si Mateu l’aiat postu mente, a si curare fitianu, si podet dare, no nche fiat arribbadu a custu garbu. Finas como, dutor Dalis si fiat mòvidu a sa lestra pro li chircare su ricòveru repentinu in su Policlìnicu Gemelli in Roma. In su Gemelli, in antis de bènnere a Nùgoro, dutor Dalis si fiat ispetzializadu in cardiochirurgia, aiat pro cussu connoschèntzias chi li sunt servidas pro agatare su postu de ricòveru a Mateu. Mentifine pòmpiat su relògiu: belle sas ses, galu un’ora pro su bolu de s’aparèchiu. Como, però, sunt caminende ecante de prus. In custu caminu belle totu in deretu de sos paris de Isalle, sa màchina est andende lestra ma cun prus assèliu. Mateu, in su sedile a costàgiu de Mentifine, imbaradu a sa palera mesu corcada a segus, paret tranchillu.
– Belle arribbados nche semus. Si non b’at ritardu de bolu, a fùrriu de sas oto e mesa, nche semus in Fiumicino – li narat Bartolu a punta de lavras, in punnas de lu fàghere arresonare, fiat dae su sero in antis chi Mateu, drullidu, non mutiat paràula. Issu, pompiende a foras de sa vetura, cun sos pessos currende dae una chima a s’àtera de sos padentes de monte Pitzinnu, chi fiant rugrende in cussu momentu, mancu ca l’at intesu. De totu podiant negossiare cun cussu frade foras de sa salude sua. Non daiat audidu mancu a sos dutores: “Ma cale curas? Deo no apo nudda!”. Dae cue no lu moviant. Ma dutor Dalis, chi ischiat e lu sighiat, la pessaiat diferente.
– Non b’at cura chi balet como. Petzi s’interventu li podet dare carchi isperu de vida. Mancari non si presentet fàtzile, ca segundu mene b’at peri una endocardite – aiat naradu pustis de l’àere visitadu su mangianu chi fiat rutu.
– Ite cosa est, su duto’, una endocardite? – l’aiat preguntadu Serenu.
– Un’infetzione a su coro.
– E tando…
– Eh… Deus podet meda… Nos depimus mòvere in presse… – l’aiat rispostu mesu isporadu issu puru. Mateu su male non si lu creiat, o forsis eja ma no lu daiat a bìdere. A nemos. De su restu, cussu soffio no li daiat sinnu perunu, in sa carena e in s’intranna, peri cando istrapatzaiat. Petzi como, a sos trinta annos, su coro totu in unu s’est fatu rebellu e s’est isbortadu abbisende·lu chi su traballu suo fiat acabbende, e sa candela consumende. Si fiat illangighende custu ùrtimu tempus, calende·si a pare, che àpara de maju, die cun die. Issu, tosturrudu, non si rendiat, si fiat istadu pro issu non fiat coladu mancu mai a logu de dutore. No nde cheriat su fragu, mancu a lu pessare de si cumbìnchere chi fiat malàidu. Finas a s’àtera die, comente apo naradu, chi s’est dismajadu in su liminàrgiu de sa ghenna, biaitu e grogu che pee de astore.
– Deo no apo nudda. Lassade·mi istare chi no apo nudda – aiat tzunchiadu cun unu pìliu de boghe, cando si fiat sapidu leadu in àndias giughende·nche·lu a s’ospidale. Su refertu de dutor Dalis, aiat dadu cunfirma a su chi sa famìlia dae meda fiat timende: Mateu fiat arribbadu a sa làcana. S’ùnica ispera alluta fiat como un’interventu de fàghere cantu prus in presse. Pro bona sorte de Mateu, dutor Dalis, aiat istudiadu in una Universidade de Terramanna. Ue, in pessu laureadu, in antis de si nche ghirare a s’ospidale de Nùgoro, si fiat ispetzializadu in Cardiochirurgia cun dutor Birofi, su primàriu de su Policlìnicu Gemelli. Cun dutor Birofi Armòniu Dalis fiat abbarradu chimbe annos, meritende·si s’istima de su primàriu. Sa vìsita cun dutor Birofi fiat prenotada pro sas ùndighi de oe: 28 de cabudanni de su 1984. Custu mangianu, in viàgiu, forsis est graminende·si totu custu Mateu, in sa mudesa sua ue si nch’est inserradu, galu peus, dae cando at ischidu chi lu depiant operare. Forsis pessende a sos annos colados cun s’oriolu de sa maladia chi ischiat e no ammitiat de àere e chi una die lu depiat batire a su garbu de oe. Si podet dare chi fiat in cherta de agatare una resone, pro pòdere afrontare cun ànimu forte s’interventu. S’istintu de vida est semper biu in s’ànima de s’òmine; e cando est a làcana cun sa morte gherrat, finas a s’ùrtimu pòchiu, pro non si lassare bìnchere dae sas brancas suas de astrau. O forsis, Mateu, est pessende a sas esperièntzias amorosas de sa pitzinnia sua. A su chi podiat èssere oe, si non fiat istadu impedidu dae su male: isposu, babbu de famìlia desinnende dies bonas e unu benidore solianu pro mugere e pro fìgios. Ma non fiat petzi su male a si pònnere de rugradis in sos disignos suos. At a èssere istadu peri su de apartènnere a una famìlia de costumàntzias antigas cantu serradas a sos lugores benidores de su mundu de foras. Una famìlia ue s’unu depiat èssere pro s’àteru, peri a garbu de devènnere una cosa infadosa, ossessiva. In famìlia si depiant ischire e connòschere sos pessos de totus, peri de sas cosas de intragna. Cadaunu depiat fàghere e pessare segundu su pessamentu de sos mannos. “Pro su bene de su nùmene. Pro non dare ite nàrrere a sa bidda”. Una màscara. Un’infadu. Pesosu che a sos crastos de monte Corrasi. Unu pesu chi ruiat prus de totu subra de sos prus minores de sa domo. In una famìlia manna, operaja e cun pagu istùdiu sa richesa de sa casta fiat cussa. Cussa matessi richesa chi, in logos nostros, faghiat crèschere sos pitzinnos cogodes e asservidos a s’arrogàntzia de sos printzipales e de su segnoriu de sa bidda.
Chimbe annos aiat Mateu cando fiat mortu su babbu e sete cando fiat morta sa mama. Chellina at fatu de mama a issu e a Zìliu, chi aiat un’annu de mancu, e de tadaja a sos àteros frades prus mannos. Bisòngiu, pessamentos e anneos at rugradu Chellina allevende sos frades che fìgios suos. Una doda a beru pesosa, pro una baghianedda de pagu prus de binti annos. Chellina fiat minuda, istrìgile, cara ruja che mela, pilos longos e mesu brundos. Tzia Càrmina Faedda, sa bighina de ghenna de domo sua, baghiana bedusta, contulàrgia e tzarrona che a una mariapiga, aiat un’ammiru mannu pro sa pitzinna. Sa domìniga la petenaiat, l’allisaiat sos pilos, in colore de ispigas ingranidas, e li tessiat sa tritza, chi a sas grinas de su sole lughiat che a sa guturada de oro de una printzipessa de sas contàssias chi issa matessi li contaiat. Cando sa tritza bi la faghiat calare a s’ala de in antis, subra de su petus cumintzende a ingranire, finas a tocare su chintu, Chellina pariat una pintura antiga. Pitzinna bona, de tratu deghile, abbista e massaja. Bene pesada e inditziada dae sa mama a su traballu e a su rispetu de totu e de totus. In sa domo ischiat fàghere cada faina. No aiat mancu nobe annos cando, in buca de furru, daiat puntos a sas massajas mannas iscoberchende pane lentu, ponende a pare pìgios de pane prontos pro los carasare. Su leputzeddu de iscobercare, cun sa màniga de saucu, chi l’aiat fatu giaju Mariane, pariat una molla de relògiu de comente si moviat lestru e pretzisu aberende a inghìriu sas bolloncas mannas de pasta prenas de papore nuscosu. Issa, cun sas manos che chìndalu, pinnigaiat a mesu luna, subra una mesighedda antiga de castàngia mesu uscrada, sos pìgios de su pane fumiende, chi mama Ziliana deretu bestiat e bogaiat in presse dae su furru pro li dare sa turradura giusta. Totu ischiat fàghere sa pitzinna. Petzi a sas cosas de s’amore, naturales pro una giovanedda de su fedu suo, non pessaiat. Ca non podiat. In famìlia de cussas cosas non si nde chistionaiat mai. Sa paràula Amore, intesu intre fèmina e òmine, fiat proibida pro una baghianedda. Faina, bisòngiu, rispetu, dignidade, traballu, traballu e rinùntzias a totu. Pretesas? E de ite? “Fìgia mea, pòveros semus…” tzunchiaiat sa mama a cada sinnu suo de disìgiu. Chellina no at connotu festa peruna o gosu de seranos, nen durcura de basos de carchi balentioseddu de bighinadu. Unu mescamente, indiosadu de issa, s’incantaiat, afoghende sos ogros in su brundu lugorosu de sos pilos suos, abbaidende·si·la cun ammiru. Peri a issa l’agradaiat de si sapire carinnada dae sas pupias disigiosas de carchi pitzocu galanu. Cando tzia Càrmina li isorviat sa tritza, pro la petenare, sa conca sua fiat che a una tula isparta de laore indeoradu. A sa giovanedda li pilisaiat su sentidu s’ograda a furinu de Mascagna, su balenteddu de bighinadu chi l’istaiat a fùrriu che muscone. Andaiat in punnas de nche li ghetare s’ogru a sa illascadura minoredda de sa blusa, chi in pessu faghiat respirare sas titeddas, cumintzende a isfroscare, arregradas che a sos disìgios suos in sas petorras. “Nara, muconosu, it’as de pompiare tue a Chellina? Cola deretu e mancu ti bortes!” giuilaiat mama Ziliana cando si sapiat de Mascagna, colende in dae in antis de domo sua, chirchende de nche furare un’ograda mustrenca chi Chellina li istrinaiat, a fura de sa mama, dae s’ala intro de sa ghenna, astrinta e bassa, chi daiat a sa carrera. A Chellina Mascagna l’agradaiat. Fiat belligosu cun sos pilos nieddos allisados e istirados a s’ala de segus, a mascagna apuntu, semper untados a brillantina chi nche furaiat dae sa barberia de tziu Meleddu, ue isse traballaiat dischente barberi. Fiat balenteddu Mascagna. Sos pilos suos untados a brillantina fiant s’imbìdia de sos cumpàngios, su bonu de issos dischentes de mastru de muru, tusos a rapu o a s’umberta o cun sa mascagna, untada a ògiu ghermanu. Forsis pro cussu, Pilimeddu Farchione, a proèrgiu Mascagna, agradaiat a Chellina. Cando si sapiat osservada dae issu, su coro li tocheddaiat forte chi pariat su màgiu de tziu Gaggioli, s’impedradore de sos gùturos de Monte Longu, cando batiat a s’impedradu. Incurbaiat sos ogros a terra e, dae sa birgòngia, si li faghiant sos càvanos rujos che granada crompida. Aiat riguardu de sos mannos e de sos frades, chi non cheriant, issos puru, chi esseret dadu ballassa a sos pitzocos. Cun cussa timòria s’est pesada e fata manna. Abbarrende·si·nche baghiana. Fiat abbista meda. L’agradaiat a istudiare. Su bisòngiu de sa famìlia l’aiat però privada peri de cussu. Arribbada a sa cuarta elementare, mama Ziliana, mancari a malu coro, nche l’aiat retirada dae iscola. Chellina agiomai nd’aiat fatu maladia. Peri sa mastra, sennora Serena Pileri, si nde fiat intristida. Ischiat su chi sa pitzinna baliat in s’istùdiu. Fiat aderida a s’iscola, comente a sas àteras fainas, cumprendiat sa mastra a sa mòvida de sos chìgios. Promòvida cada annu cun sos botos prus artos. Non si bidiat s’ora de tzucare a iscola, a dispetu de sas cumpàngias chi fiant semper a murrùngiu. Pro cussu, mama Ziliana, cando sas pagas bortas chi sa pitzinna murrungiaiat pro andare a unu cumandu o a fàghere àtera faina, la minetzaiat chi no l’imbiaiat a iscola, issa lestra che furitu, curriat a s’impèrgiu timende sa minetza. Sa mastra Pileri, fiat andada a domo sua a pregare sa mama e su babbu chi no nche l’esserent retirada dae iscola.
– Est una làstima a li pèrdere s’istùdiu! Chellina est de un’abbistesa fine meda. Prus de totu sas cumpàngias suas!
– Vostè giai negòssiat bene, sennora Sere’ – l’aiat naradu Ziliana, – ma in domo ite fàghere b’at. E a pustis, una fèmina ite si nde faghet de s’istùdiu? A còghere pane e a tzapulare culos de pantalones non bi cheret mente fine: bastant sas manos e su contivìgiu. E Chellina giughet manos de oro e contivìgiu bonu!
Mastra Pileri cheriat bene a sa pitzinna. L’aiat sighida dae sa prima finas a sa cuarta elementare, ischiat pro cussu su valore suo de mente e de intragna. Sa die mastra Pileri si fiat dèpida arrèndere a su bisòngiu de sa famìlia de Chellina Deìnu. Sa povertade fiat resessida a bìnchere resone e abbistesa.
Sa màchina de Mentifine, male posta de ammortizadores, at brincadu in una annanghidura de campada de unu ponte mannu, prus arta de su pranu de su caminu, faghende·los sartiare unu pagu dae su sedile. Mateu, cun una mòvida de chìgios e respiru pesosu, arrimat de abbaidare a foras de su bridu, si bortat a s’ala de su frade e ispalatende sos ogros murrùngiat: – Finas chi bi seis resessidos.
Pessende chi fiat currende meda, Mentifine pesat ecante su pee dae s’atzelleradore menguende su passu de sa vetura.
– Tene passèntzia, frade meu – li narat – non mi so seradu de cussa annanghidura prus arta de catramu.
– No, no, podes peri sighire a cùrrere, no est cussu chi fia narende…
Si illèbiat sa pala de su sedile, finas a nche la batire a su garbu de sa palera de Mentifine. A bellu a bellu, aberit su cruscoto, nche bogat sa cartella de sos refertos, torrat a tancare, e càntzigat, cun sa manu dereta, su cartolàriu in murros a su frade:
– Sa risposta inoghe est, in sas rigas malas a lèghere de custos fògios…
Su frade lu pòmpiat, a bortadas de ogru, dende cara a sa guida de sa vetura.
– Non ti so cumprendende, su carra’ – li narat.
– Intro custos pabiros est signadu su destinu meu…
Tocheddat cun sa punta de sos pòddighes de sa manu manca sa cartella:
– Sa vida e sa morte… E bois seis chirchende risposta in sas manos de unu dutore… de un’òmine che a bois e totu… A frore semus…
– E in manos de Deus… – rispondet Serenu, dae su sedile de palas.
– De Deus… de Deus… – pìliat a s’iscùsie Mateu. Mentifine, dende cara a sa guida, abbaidaiat innedda su monte de Taulara, inghisidu de una neula lèbia, mesu trasparente, intro sa cale li pariat de si nche bìdere, chirchende de si fuire dae sa pesantesa de su negòssiu chi at cumintzadu Mateu. In su perintantu, su caminu largu e deretu at acabbadu. Dae Santu Diadoru, torrant a s’istradone betzu, prus astrintu e prus tortu. Como tocat de andare prus a bellu, ma nche sunt belle arribbados. Mateu abbassat sa palera de su sedile, torrat a imbarare sas palas, cun su cartolàriu clìnicu in coda mantesu a duas manos, si torrat a ammudare e s’incantat, abbaidende su caminu de dae in antis chi lis beniat in addòbiu currende, andende a s’imbèrghere suta de su murru de sa màchina. Ite fiat pessende? Ite li fiat colende in su cherbeddu in cussu momentu? Pro ite at naradu chi ant postu su destinu suo in manos de òmines-dutores? Est cumbintu chi morit? Pro ite non cheret atzetare sa realidade e chircare de batalliare contras a cussu male chi est peleende dae sa nàschida? Si podet dare siant custos insuddos infadosos chi li pilisant su cherbeddu. Issu l’ischiat chi una die o s’àtera depiat arribbare a custu. Bi l’aiant naradu cando aiat tiradu a leva, est tando chi sa famìlia aiat ischidu de su difetu suo de sa nàschida. L’aiant riformadu e indissiadu sas curas pro trampare su male e tirare a in antis. In s’isetu de meighinas noas chi esserent isfrancadu s’interventu, chi in cussu tempus petzi in duas o tres tzitades de Terramanna si podiat fàghere. Ma issu non fiat semper chi sighiat sa cura. Carchi pastìllia cada tantu. Àteru nudda. Antzis, prus sa famìlia l’istaiat subra prus si rebellaiat. A nàrrere sa giusta Mateu fiat ecante ideosu. Bonu che a su mele, ma cun sas ideas, a bortas, totu a contu suo. Dae sa die chi aiat tiradu a leva no est istadu prus issu. Su naturale suo fiat mudadu. Mancu sa sabiesa sua, pro sa cale si fiat distintu semper, fiat bastada a li fàghere atzetare sa realidade. Est peri de cumprèndere: tando no aiat mancu binti annos. Si podet dare chi custu mangianu siat pessende a totu cussu. A su chi fiat in antis e a su chi est oe. A sa vida sua, presa como a unu filu sùtile de seda, a sas pagas probabilidades chi at, a su chi narant sos refertos, de bìnchere custa gherra. At chentu resones de nàrrere chi su destinu suo est in manos de sos òmines: de sos dutores, mancari cun issos no apat fiàntzia meda.
S’aparèchiu, unu DC 9, a lu bìdere gasi a curtzu ghetat pore. Dae su passadissu de s’aeroportu, isetende s’imbarcu, Mentifine s’incantat abbaidende dae sa bidriera cussa bete màchina chi nche los depiat giumpare a s’àtera ala de su mare. No est sa prima borta chi est bidende aeroplanu, ma cada borta est sa prima e s’ispantu e s’isporu semper sos matessi. Sas pagas bortas chi at brincadu su mare in aparèchiu, francu de cando est mòvidu a sordadu, est semper istadu pro cosas de tristura. E peri oe, Deus l’ischit si custu viàgiu at a torrare in bonu. Su passadissu est prenu de gente, isetende e mirende s’aparèchiu, a su cale sos òmines de s’aeroportu sunt cumintzende a carrigare sa roba. Si pessat si in mesu de totu custa gente b’at a èssere calicunu cun sos pessamentos nieddos pìghidos che a sos issoro. Ma non paret. A su chi mustrat in cara, paret gente cuntenta andende mancari a si colare carchi restu de fèrias in carchi logu de isbèlegu, in Terramanna. Duas fèminas ebbia, chi giughet in s’oru, totu afusadas, li parent ecante tristas pompiende cussu bete machinàriu chi luego nche los che depet ingurtire, che colora pugioneddos de nidu. Forsis s’issoro est petzi timòria de su bolu, dae comente faghent de atu cun sa conca e cun sas manos osservende·lu a ispantu. Pro sas duas fèminas, avantzadas in tempus, cun sa cara a bùrbiu de suore, suta de unu mucadore iscuru presu in murros, cun su petus mannu e pendente chi lis istat a gherra intro sas blusas iscuras e mantzadas de suore in sos suircos, depet èssere sa prima borta chi nde sunt bidende unu dae a curtzu. Una boghe metàllica avisat chi est ora de imbarcare.


Si boles, inoghe in Rete podes agatare s’òpera in pabiru : Sa vida cuada


Jubanne Piga
Sa vida cuada
Papiros ed., Nùgoro 2017 (2a ed.)

Bartolu, cojuadu e babbu de famìlia, devet tzucare a s’ospidale de Roma a acumpangiare a Mateu, su frade malàidu. Unu viàgiu de isperu, in chirca de sanare unu coro difetosu. Ma su destinu, a bias, giogat brullas befulanas. Ca si b’at unu coro chi sanat bi nd’at un’àteru chi s’ismalàidat, de una maladia chi non b’at dotore chi la sanet.
Gaìta imbetzes est una fèmina misteriosa, nàschida e crèschida in Terramanna, ma sarda de sàmbene e de sambenadu, de ànimu e de idea, de limba e de coro. Pitzinna galana e ammaghiadora, cuat contos e parentelas, amores mannos e grandu disamistades. E in sos ammentos de sa mama, b’at una morte e una fuida dae sa Sardigna, una famìlia chi no la creet e un’àtera chi la minisprètziat.
Unu romanzu chi cumintzat in su 1984 e agabbat in su 2006: bintiduos annos de amore e de bisos, ma finas de contos mai contados e de veridades mai naradas, de babbos e de mamas, de fìgios e de fìgias. Famìlias a craru e famìlias mustrencas.
E si a bortas sas vidas cuadas s’intritzint cun sas vidas connotas, àteras bortas sas vidas disigiadas non sunt sas vidas bìvidas…