ContaCaTiConto
[Antologia de literadura in sardu]

 C O N T O S · R O M A N Z O S  · P O E S I A S  ·  I N T E R V I S T A S · D I T Z O S

Prima pàgina > AUTORES SARDOS > Tziu Giagu e Cariasa

Contu

Tziu Giagu e Cariasa

lunis 27 abrile 2020, de RACHEL FALCHI

[Lsc]
Inèditu

In su cùcuru de unu montigru b’aiat unu frutale minore cun unos cantos àrbores. Bi fiant comare Mela, comare Pira, comare Mela Granada e compare Arantzu. A pustis, in unu tretu, b’aiat un’àrbore chi si naraiat Cariasa. Issa aiat naes e fògias meda e Deus l’aiat fata nàschere pro chi aeret donadu sos frutos suos, sas cariasas carrafales, a sa gente e a sos animales chi las agradessiant a beru.
Cada àrbore, cando acudiat s’istajone giusta, daiat frutos bonos meda. Ma Cariasa, a dolu mannu, dae cando fiat nàschida no aiat dadu frutu perunu! Fiant a su nessi deghe annos chi su mere de cussa tanca, tziu Giagu, l’aiat prantada cun s’ispera de nde coglire cuingiolos càrrigos de cariasas rujas rujas!
Tziu Giagu fiat un’omine intradu in tempus, bascitu bascitu, grassitu, mesu pilicanu, cun sa cara tunda tunda e mùrina dae su sole. Isse, suta de cudda berrita niedda, ch’intro de chida la teniat pinnigada subra de sa conca e in sas dies de festa la teniat falada a unu ladus, semper istaiat mudu, mai chi l’esseret essida un’iscantzada de risu dae sa buca. Cada die Tziu Giagu andaiat a compidare s’ortu e su frutale suos. Semper a conca bàscia caminaiat, cun un’istrale in una manu e unu cuingiolu in s’àtera. Pariat semper faeddende a s’iscùsia e murrungende. A parusu bestiat cun caltzones in bellutinu arrigadu castàngios iscuros, una camisa bianca e subra unu corpete de bellutinu nieddu. Cando colaiat acanta a sos àrbores si los abbaidaiat bene, pro bìdere s’in mesu de sas naes e de sas fògias b’esseret istada frùtora. In sas istajones giustas issoro, de cuingiolos de mela, de pira, de mela granada e de arantzu, cada borta, nde cogliat a deghinas. Imbetzes, in su mese de Làmpadas, su cuingiolu chi si giughiat in fatu pro coglire sas cariasas carrafales, a domo, semper bòidu nche lu recuiat!
A s’ora, una borta de die, colende a dae in antis de Cariasa, bidende chi issa no aiat dadu mancu unu frutu, tziu Giagu cun cuddos chìgios arrennegados e minetzosos e cun tziu Istrale paradu contra de sas naes, aiat aboghinadu:
— Di! Tue!...e ite ses pensende de fàghere?...mi chi ti nde gheto dereta si non mi das cariasas! Cumprendende mi ses?-.
— Mi chi ti nde ghetat! Cumprendende lu ses? — Aiant annànghidu sos duos tzios Istrale e Cuingiolu.

Unu mangianu in su mese de Maju, unas cantas Formigas dae sa domo issoro de ludru fiant essidas a chircare proendas pro su ierru. In mesu de s’erba andaiant totus una in segus de s’àtera, giughende a coddu, chie unu ranu, chie una fogita, chie una muschita. Pariant pintende in su terrinu unu caminu istrintu istrintu e longu longu. Sas formigas, in su mentres chi fiant caminende a lestru a lestru, de repente, si fiant firmadas ca aiant intesu unu prantu disisperadu. A sa matessi manera si fiant bortados unos cantos frades Pabantzolos. Custos fiant erbas longas, làngias e birdes con una conchita minuda. Cun sas origras suas mannas e deretas, finas sennore Lèpere, chi semper a brincos istaiat rugrende sos sartos, intendende cuddu prantu, si fiat bortadu.
Una Formiga cun unu ranu de trigu subra de sas palas, aiat aboghinadu:
— Firma·de·bos! Intesu l’ais? Calicunu est pranghende!
— Eja! Beru est! A toroju calicunu est pranghende! — Aiant naradu frades Pabantzolos e sennore Lèpere.
Tando totus aunidos aiant sighidu cuddu prantu, chi tziu Bentu isparghiat in s’aera tota e nche fiant lòmpidos a dae in antis de Cariasa.
Sas Formigas impinnichiadas, a Cariasa l’aiant pregontadu: — Ih poberita! E ite b’at àpidu?-...
- E ite b’at àpidu?- Aiant annànghidu frades Pabantzolos, bantzighende sas conchitas e sennore Lèpere brinchende.
Cariasa, abbassiende sas naes, cun una boghita dìliga e trista meda aiat respostu:
— Su mere meu, tziu Giagu, est arrennegadu ca deo non resesso a produire cariasas!-.
— Ih, poberita!-. Aiant abboghinadu sas Formigas paris cun frades Pabantzolos e sennore Lèpere.
— Ahahah!...ahahah! —Si fiant intesas riende, befende·si·nde comare Mela, comare Pira, comare Mela Granada e compare Arantzu. Issos fiant illusos ca daiant frutos meda e cudda pòbera Cariasa non daiat nudda.
Coladas paritzas dies.
Tziu Giagu, colende·nche a dae in antis de Cariasa e ammustrende·li tziu Istrale, de nou l’aiat minetzada:
— Ehi tue! A ti detzidis a mi dare cariasas meda o ite ses pensende? Mi chi ti nde sego sas naes!....
—Mi chi ti nde sego sas naes!!- Aiat repìtidu cun altivesa tziu Istrale.
Cariasa, dae sa timòria, agiolotende sas naes e sas fògias aiat prantu meda.
Sos beranos colaiant e Cariasa, in mesu de sas brigas de tziu Giagu, fiat semper prus isfogida e de cariasas non si nde bidiat mancu una.
— Marranu si non t’ischidas e nde faghes bessire cariasas chi prenent chentu cuingiolos! Mi, a lu bides custu ? — Aiat aboghinadu tziu Giagu ammustrende·li a tziu Istrale e sighende a nàrrere — …ti nde sego e ti nche frundo in su fogu!-.
Istrale totu illusu, aiat repìtidu:
— Eja, mi! In su fogu deretu ti nche frundit!.
Serente a Cariasa bi fiat mastru Chercu. Un’àrbore, semper birde, artu artu chi produiat ortiju.
Cando su mere brigaiat a Cariasa li naraiat:
— Abbaida·ti·lu a Chercu! Posca de su pràngiu mi faghet umbra meda cando mi paso e cantu ortiju chi mi dat!-.
— Eja! Beru est! Cantu ortiju chi li dat!- Aiat naradu tziu Istrale cun cuddu fàghere disgeniadu.
— Buuh, buuh!…Totu sos cumplimentos sunt a sos àteros! A mie non mi cheret bene su mere! B’at pagu a mi nche ghetare a terra!-. Aiat aboghinadu Cariasa pranghende e pensende de non bi lòmpere a sos àteros beranos.
Tando intendende sas boghes de Cariasa nde fiant acudidos totus: sas amigas Formigas in professone, sennore Lèpere brinchende in mesu de s’erba, frades Pabantzolos cun cudda conchita ballende, tziu Bentu chi nde pesaiat rena e finas fiant acudidas sas giajas Rocas. Totus si fiant assentados suta de Cariasa e a conca bàscia aiant prantu paris cun issa, pro chi non s’esseret intesa sola.

Unu mangianu, tziu Giagu, cun s’intentzione de nde segare carchi nae arta a mastru Chercu, si nche fiat artziadu che a una moninca subra de cuddas naes. Nche fiat lòmpidu de prus a mancu a sa chima de Chercu. Sètzidu a caddu de una nae, tziu Giagu, si fiat postu a serracare. Cando non cando s’acaraiat a bìdere a Cariasa e li naraiat:
— Eh, as a bìdere! Giai ti nde sego!-.
Cando chi fiat a boghes, li fiat bènnidu unu corfu de imbandìngiu.
— Ohi! Totu girende bido! Ohi! Agiudu! Agiudu!- Aiat aboghinadu cun disisperu mannu, allonghende sos bratzos in chirca de arrumbu.
— Agiutòriu! Agiutòriu! — Aiat sighidu a nàrrere a boghe manna.
Nemos fiat acudidu a l’agiudare! Nemos l’aiat intesu!
Si fiat pinnigadu a unu ladus. Sena agatare arrumbu, de repente, nche fiat rutu dae una nae de mastru Chercu.
Aiat aboghinadu disisperadu galu de prus.
Cariasa abista, aiat allongadu sas naes suas prenas de fògias e aiat aboghinadu:
— Nooo! Non chèrgio chi nde ruedas a terra! — E cun totu sas fortza suas fiat resèssida a sustènnere a tziu Giagu, chi nche fiat rutu a bentre in artu pròpriu subra de sas naes suas.
Tziu Giagu si fiat arrumbadu bene a su truncu de Cariasa...
Dae s’assuconu chi nd’aiat leadu e timende de mòrrere, si fiat postu a prànghere abratzende·si a Cariasa.
— Ohi Cariasa perdonu ti pedo! Pro sas paràulas malas chi t’apo naradu in custos annos, a m’as a perdonare?...ohi perdonu ti pedo! — L’aiat naradu pranghende e abbratzende·si·la pro li torrare gràtzias.
Cariasa cun dilighesa, a tziu Giagu, nde l’aiat fatu falare dae sas naes suas. Isse, a conca bàscia, cun birgòngia manna, si nche fiat istesiadu.
S’àrbore chi isse pro annos meda aiat brigadu e tratadu a malu, cussa die l’aiat sarbadu sa vida.
Tando totus a Cariasa l’aiant pedidu iscùsia. Comare Mela, comare Pira, comare Mela Granada e compare Arantzu, tziu Istrale e tziu Cuingiolu.
E imbetzes sas amigas Formigas paris cun frades Pabantzolos, sennore Lèpere, tziu Bentu e giajas Rocas, fiant cuntentos a beru ca tziu Giagu aiat cumpresu chi totus sas criaduras de Deus ant importàntzia manna. Cada unu at sas capatzidades suas e si a inghìriu b’at istima e durcura cada criadura dat sos frutos suos.

Dae tando, tziu Giagu, aiat tratadu a Cariasa e a totus sas àteras criaduras, cun rispetu mannu.
Cada die andaiat dae Cariasa a b’allegare e a si la carinnare, donende·li finas carchi risu.
E Cariasa, sende bene tratada e istimada, fiat crèschida meda meda e cun salude. Onni beranu fiat bene càrriga de cariasas carrafales chi tziu Giagu no ischiat mancu ite nde fàghere!
— Bidu l’as! — L’aiat aboghinadu tziu Bentu a tziu Giagu. —... ammenta·ti chi a totus tocat de los tratare cun istima! Ca una die o s’àtera podimus àere bisòngiu de agiudu! Pro bìvere est netzessàriu a si chèrrere bene pari-pari, andende in sos caminos de su rispetu! — L’aiat naradu tziu Bentu ghetende·li unu sulu a forte meda e fatende·nde·li bolare a largu sa berrita. Tziu Giagu si fiat postu a cùrrere pro sighire sa berrita e Cariasa cun sos amigos Formigas, sennore Lèpere, giajas Rocas, frades Pabantzolos, tziu Istrale, tziu Cuingiolu e sas comares àrbores cun compare Arantzu …si fiant dismasiados dae su risu!